Udslusningsstrategi

Udslusningsstrategi for Gribskov Produktionsskole

Målet er, at flest mulige af Gribskov Produktionsskoles elever udsluses til ordinær uddannelse eller job. Produktionsskoleopholdet støtter elevene i at afklare uddannelsesønsker og erhvervsperspektiv. De elever der ikke er parat til ordinær uddannelse eller job, arbejdes der fremad mod øvrige uddannelsestilbud, herunder STU og EGU. Afklaring og visitation sker i tæt dialog med den unges UU-vejleder fra hjemkommunen.

Der udbydes et bredt udbud af værkstedstilbud på skolen, som giver eleven mulighed for at afprøve forskellige erhvervsretninger. Praktikophold i privat og offentlig regi samt på STU steder skal være med til at afklare eleven erhvervsønsker, ligesom besøg på uddannelsessteder og fælles virksomhedsbesøg er med til at virke afklarende og inspirerende. Eleven tilbydes desuden at deltage i uddannelsesmesser, ”åbent hus” arrangementer mv.

Vejledning og forløbsplan

Forløbsplanen er et vigtigt redskab for eleven til at holde fast i sin egen udvikling og mål. Forløbsplanen prioriteres høj på produktionsskolen og revideres hver 3. måned. Det prioriteres, at skolens medarbejdere via den daglige dialog med eleven understøtter aftalte mål ved at tilrettelægge arbejdsdagen med passende individuelle hensyn.

Eleven har i det daglige mulighed for at søge vejledning såvel fagligt som personligt hos deres lærer på værkstedet. Derudover skal de have mulighed for at kunne søge vejledning om uddannelse og erhverv hos skolens uddannelsesvejleder, herunder hjælp til jobsøgning, CV, boligsøgning og SU.

Udvikling af faglige, personlige og sociale kompetencer

Hverdagen på produktionsskolen er tilrettelagt sådanne, at den unge har mulighed for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Den faglige udvikling af elevens kompetencer sikres ved et forsat varieret arbejde med produktioner på skolens værksteder med udgangspunkt i et pædagogisk kompetenceværktøj, der løbende evalueres. Kompetenceredskabet er med til at sikre både praktisk og teoretisk læring.

Der skabes rammer for udvikling af sociale og personlige kompetencer, i den daglige færden på værkstedet og på skolen som helhed. Eleven opøves og trænes i at begå sig på en arbejdsplads, herunder at møde til tiden, tage ansvar for arbejdsopgaverne, socialisere sig og kommunikere med øvrige elever samt lære at samarbejde.

Udslusning

Når elever gennem vejledning, praktik og andre aktiviteter er afklarede og parate til udslusning, skal udslusningsindsatsen igangsættes. Eleven skal først og fremmest gøres mentalt klar til at komme videre i uddannelse og job. Denne parathed vurdereres via den daglige samtale og via forløbssamtalerne. Den unge tilbydes støtte i overgangen fra produktionsskole til uddannelse eller job, fx ved et ”overleveringsbesøg” på erhvervsskolen. Produktionsskolen sørger for, at eventuelle relevante oplysninger omkring eleven videregives såfremt dette måtte ønskes.